indx-img-bn-003

ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

img-sz-0006

Giảm phát thải nhà kính

Biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu một cách rõ nét, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, hệ sinh thái cũng như sức khỏe con người. Trước những tác động đó, việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, hạn chế mùi hôi trong chăn nuôi, đẩy mạnh tính tuần hoàn trong nuôi trồng sẽ là những giải pháp để thích ứng với những biến đổi khí hậu, hướng đến sự bền vững trong sản xuất.

BỘ GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Hãy chọn lĩnh vực phù hợp

BAC PL-1002

Nuôi trồng thuỷ sản
bền vững

BAC OC-1101

Kiểm soát mùi hôi chăn nuôi

BAC CS-1401

Chất thải thành tài nguyên

BAC PHP-1402

Nuôi dưỡng cây trồng