Vi sinh xử lý hầm tự hoại

Thúc đẩy quá trình phân huỷ
& giảm mùi hôi

Thông tin

BioFix Septic phục hồi hệ sinh học
của vi khuẩn có lợi và enzyme.
Sử dụng BioFix Septic hàng tháng
sẽ giúp làm giảm chất rắn bề mặt
và chất đáy trong bể tự hoại.

BioFix Septic

Rita BioEz

Thông tin

BioFix Septic phục hồi hệ sinh học của vi khuẩn có lợi và enzyme.
Sử dụng BioFix Septic hàng tháng sẽ giúp làm giảm chất rắn bề mặt
và chất đáy trong bể tự hoại.

BioFix Septic

Rita BioEz